Tussenheid Hilvarenbeek

Verduurzamingsmodel

Burgerinitiatieven

Steeds duidelijker, en ook door steeds meer verschillende overheden onderkend, wordt het belang van burgerinitiatieven; juist om de vervreemding van de individuele burger van anonimiserende overheden en andere instanties het hoofd te bieden. Het blijft echter lastig de organisatiestructuren te ontkokeren.
Van belang is hierbij de constatering dat deze verkokering niet is ontstaan vanuit kwade wil of onachtzaamheid van bestuurders en/of ambtenaren, maar veeleer vanuit een oprecht verantwoordelijksgevoel voor de beheersbaarheid en de efficiency van hun organisatie. Dit maakt de ontkokering extra moeilijk.

Ontwikkelingsadviseurs

Geïnspireerd door Brundtland en Pontifax zien de ontwikkelingsadviseurs verduurzaming als perspectief. Zo proberen ze verkokeringsknelpunten te omzeilen door initiatiefnemers relevante elementen en actoren uit de ruimtelijke, economische én maatschappelijke domeinen te helpen ontdekken, met elkaar te verbinden en te betrekken bij de ontwikkeling van het initiatief. Zij zijn behulpzaam bij het zoeken naar de best mogelijke mix van kansen, zienswijzen en belangen om zo het initiatief te verwezenlijken: samenwerking onderling met het oog op een toekomstbestendig resultaat. De toepassing van deze ondersteuning is inmiddels bij honderden initiatieven effectief gebleken.
Uitgangspunt van het model is dat mensen, kansen, zienswijzen en belangen uit de domeinen van de 3 P’s (people-maatschappelijk, profit-economie, planet-ruimte) verbonden kunnen worden en samen met de initiatiefnemer aan verduurzaming kunnen werken: Ontkokeren dus!

Verduurzamingsmodel

Ter wille van een nog wat meer gefocuste analyse van de problematiek en ook ter verbreding van de basis van de ondersteuning heeft Pontifax aan de Triple P twee domeinen toegevoegd: sociaal en fysiek. In het sociale domein vinden we bijv. leraren, communicatieadviseurs, maatschappelijk werkers e.d. In het fysieke domein aannemers, architecten, ambachtslieden en zo meer. Deze nadere specificatie is behulpzaam bij de analyse en uitwerking van initiatieven en structureert de ondersteuning van de ontwikkelingsadviseurs. Het aldus geformuleerde model wordt het verduurzamingsmodel genoemd. De term verduurzaming wordt nadrukkelijk gekozen, omdat hierin een expliciete verwijzing zit naar een actieve, dynamische attitude in tegenstelling tot de term duurzaamheid die meer op een statische situatie duidt.

Het verduurzamingsmodel bestaat dus uit zes domeinen, met ieder hun typische eigenschappen, waarden en normen, die idealiter alle zes bij elk initiatief in overwegingen en planvorming betrokken kunnen worden.
Vanuit dit model opereren ontwikkelingsadviseurs met deskundigen uit de zes domeinen die met elkaar een klankbord vormen voor de initiatiefnemers.

Triple P

Van belang in de ontwikkeling is de invloed van het Brundtland-rapport “Our common future,1987“ dat duidelijk maakt
dat het voor een duurzaam ontwikkelingsproces noodzakelijk is dat de drie P’s: People, Planet en Profit voldoende met elkaar in harmonie zijn.
Deze denkbeelden geven zeker richting aan de inzet van de ontwikkelingsadviseurs.