Tussenheid Hilvarenbeek

Verduurzamingsmodel

Burgerinitiatieven

Steeds meer overheden erkennen het belang van burgerinitiatieven, aangezien ze kunnen bijdragen aan het tegengaan van vervreemding tussen individuele burgers en anonieme overheids- en andere instanties. Het blijft echter een uitdaging om de bestaande organisatiestructuren te doorbreken. Belangrijk om op te merken is dat deze verkokering niet voortkomt uit kwade intenties of onachtzaamheid van bestuurders en ambtenaren, maar eerder uit een oprecht verantwoordelijkheidsgevoel om de organisatie beheersbaar en efficiënt te houden. Dit maakt het proces van doorbreken van deze verkokering extra moeilijk.

Ontwikkelingsadviseurs

Ontwikkelingsadviseurs, geïnspireerd door Brundtland en Pontifax, zien verduurzaming als een perspectief. Ze proberen verkokeringsknelpunten te overwinnen door initiatiefnemers te helpen bij het ontdekken, verbinden en betrekken van relevante elementen en actoren uit de ruimtelijke, economische en maatschappelijke domeinen bij de ontwikkeling van hun initiatief. Ze streven ernaar om de best mogelijke mix van kansen, perspectieven en belangen te vinden om het initiatief te realiseren, waarbij samenwerking leidt tot een toekomstbestendig resultaat. Deze ondersteuning heeft al bij honderden initiatieven effectief gewerkt.

Het uitgangspunt van dit model is dat mensen, kansen, perspectieven en belangen uit de domeinen van de 3 P’s (people-maatschappelijk, profit-economie, planet-ruimte) met elkaar kunnen worden verbonden. Samen met de initiatiefnemer werken ze aan verduurzaming: het doorbreken van verkokering dus!

Verduurzamingsmodel

Om de analyse van de problematiek te verfijnen en de basis van de ondersteuning te verbreden, heeft Pontifax twee domeinen toegevoegd aan de oorspronkelijke Triple P: het sociale domein en het fysieke domein. In het sociale domein vinden we bijvoorbeeld leraren, communicatieadviseurs en maatschappelijk werkers, terwijl het fysieke domein aannemers, architecten, ambachtslieden en anderen omvat. Deze nadere specificatie draagt bij aan de analyse en uitwerking van initiatieven en structureert de ondersteuning van ontwikkelingsadviseurs. Het resulterende model staat bekend als het verduurzamingsmodel. Hierbij is bewust gekozen voor de term “verduurzaming” omdat dit actieve, dynamische houding impliceert, in tegenstelling tot het statische karakter van de term “duurzaamheid”.

Het verduurzamingsmodel omvat dus zes domeinen, elk met hun eigen kenmerken, waarden en normen. Idealiter worden al deze zes domeinen meegenomen in overwegingen en planvorming bij elk initiatief. Binnen dit model werken we samen met experts uit de zes domeinen, die gezamenlijk een klankbord vormen voor de initiatiefnemers.

Triple P

Van belang in de ontwikkeling is de invloed van het Brundtland-rapport ‘Our common future, 1987’ dat duidelijk maakt dat het voor een duurzaam ontwikkelingsproces noodzakelijk is dat de drie P’s: People, Planet en Profit voldoende met elkaar in harmonie zijn. Deze denkbeelden geven zeker richting aan de inzet van de ontwikkelingsadviseurs.